Prodeje cukru náležejícího do hospodářského roku 2017/2018

/ Aktuality / Prodeje cukru náležejícího do hospodářského roku 2017/2018

Prodeje cukru náležejícího do hospodářského roku 2017/2018

Generální ředitel J. Plewa z Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova dnes publikoval oznámení Komise k uvedení cukru vyrobeného v h.r. 2017/2018 na trh EU před 1.10.2017. Cukr vyrobený po 1.10.2017 lze uvést na trh i před začátkem hospodářského roku 2017/2018. U cukru vyrobeného nad kvótu v hospodářském roce 2016/2017 však toto nelze.

Cílem tohoto oznámení je sdělit veřejnosti názor Komise na otázku, zda-li je možné uvést na trh cukr náležející do hospodářského roku 2017/2018 ještě před 1. říjnem 2017. Režim kvót uvedený v čl. 134 odst. 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 se v souladu s článkem 124 a čl. 232 odst. 3 uvedeného nařízení použije do konce hospodářského roku 2016/2017. V důsledku toho v hospodářském roce 2017/2018 nebude v odvětví cukru platit žádný režim kvót. Na základě ustanovení článku 20 nařízení Komise (ES) č. 952/2006 se cukr získaný z cukrové řepy zaseté během určitého hospodářského roku přičítá k výrobě následujícího hospodářského roku, s výjimkou pro některé členské státy. Z toho vyplývá, že cukr náležející do hospodářského roku 2017/2018 může být fyzicky vyroben před 1. říjnem 2017.

Dle názoru Komise je třeba použít stejná pravidla pro poslední kvótový rok tak, jako tomu bylo v uplynulých hospodářských letech. Pokud se týká cukru vyrobeného v rámci kvót, neexistuje ustanovení právních předpisů EU, které by bránilo prodejům cukru před zahájením daného hospodářského roku. V souladu s ustanovením výše zmíněného článku 20 například cukr vyrobený v rámci kvót v červnu/červenci roku N započítávajícím se do hospodářského roku N/N+1, je možno umístit na trh EU během měsíce července roku N. Rovněž je možné umístit na trh v hospodářském roce N+1/N+2 cukr vyrobený v kvótě, který se započítává do hospodářského roku N/N+1. Na základě těchto skutečností nevyplývá z přiřazení vyrobeného cukru do daného hospodářského roku automaticky nutnost umístit tento cukr ve stejném roce.

Pokud jde o cukr vyrobený nad rámec kvóty, je situace odlišná. Cukr vyrobený nad rámec kvóty, který je převáděn na výrobu v rámci kvót do následujícího hospodářského roku, nelze umístit na trh před začátkem toho hospodářského roku, do kterého je převáděn, neboť v souladu s ustanoveními článku 1411 nařízení (EU) č. 1308/2013 existuje povinnost tento cukr uskladnit do konce hospodářského roku ze kterého je převáděn.

Jak bylo uvedeno v oznámení Komise týkajícím se převádění cukru a isoglukózy vyrobených nad rámec kvóty v průběhu hospodářského roku 2016/2017 (2015/C 152/04)2, je Komise toho názoru, že čl. 141 odst. 1 ve spojení s článkem 124 a čl. 232 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 umožňuje hospodářským subjektům převést množství cukru a izoglukózy vyrobených nad rámec kvót stanovených pro hospodářský rok 2016/2017 do hospodářského roku 2017/2018, i pokud se na výrobu v roce 2017/2018 již žádné kvóty nevztahují.

S ohledem na výše uvedené argumenty je Komise toho názoru, že cukr vyrobený nad rámec kvóty náležející do hospodářského roku 2016/2017, který je převeden do hospodářského roku 2017/2018, nelze uvést na trh před 1. říjnem 2017 a že čerstvě vyrobený cukr náležející do hospodářského roku  2017/2018 lze uvést na trh před 1. říjnem 2017.

 


Publikováno: 7. 12. 2016 Autor: Josef Pojer Sekce: Aktuality